Home arrow Lokality prístupu

Lokality prístupu Tlačiť E-mail

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 3 písm. j) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti.

V súlade s § 40 ods. 3 písm. d) zákona o elektronických komunikáciách je podnik povinný na základe odôvodnenej žiadosti úradu predložiÅ¥ informácie v rozsahu, forme a primeranej lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov.

Formulár-DostupnosÅ¥

Formulár-Produkty